ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันที่ 3

เวลา 15.59 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันที่ 3 โดยวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 2 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่าง ๆ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 2,829 คน 
              
ในการนี้ พระราชทานพระโอวาทความสำคัญว่า "เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ขอให้บัณฑิตในที่ประชุมนี้ตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมทั้งฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริตจะได้นำความรู้ไปใช้ในทางที่ดีที่เจริญให้บังเกิดผลเป็นความดีความเจริญอันแท้จริงและยั่งยืน ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า การประกอบกิจการงานใดก็ตามย่อมมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดา บัณฑิตเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาจึงไม่ควรย่อท้อถอยหลัง แต่ควรจะได้ทำใจให้มั่นคงหนักแน่นใช้ปัญญาพิจารณาอย่างเที่ยงตรง เป็นกลางไม่มีอคติ ให้เห็นต้นเหตุของปัญหาตามเป็นจริงแล้วลงมือปฏิบัติแก้ไขให้ถูกต้องตรงจุด ด้วยหลักวิชาและหลักธรรม หากบัณฑิตจะได้ทำความเข้าใจสิ่งที่พูดนี้ให้ทราบชัดแล้วนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแต่ละคนก็จะสามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่บัณฑิตเองและแก่ส่วนรวมอย่างสมบูรณ์"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด