สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

รายงานพิเศษ : Smart Farming ยกระดับหลักสูตรอาชีวะ

ผักนานาชนิดที่ขึ้นอยู่ในโครงการชีววิถี อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เป็นผลงานของนักเรียนอาชีวศึกษาและชาวบ้านในพื้นที่ ที่ร่วมโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นเพื่อยกระดับหลักสูตร พัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงทั่วประเทศ นำร่องใน 47 แห่ง โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ทำการเกษตรอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

ปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตรแบบ Smart Farming คือ น้ำโครงการนี้จึงเป็นต้นแบบในการต่อยอดบริหารจัดการน้ำ จากการส่งนักศึกษาไปเรียนรู้การจัดการชุมชนต้นแบบบ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำความรู้มาต่อยอดจัดการน้ำลงสู่ชุมชน แก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักศึกษากลุ่มนี้จะมีหน้าที่เป็น "ชลกร" ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป

สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้น คือ ผลผลิตต้องปลอดภัย โดย สอศ.ตั้งเป้าให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง ต้องเป็นทั้งแหล่งผลิตและสร้างเกษตรกรยุคใหม่ให้เป็นผู้ผลิต "อาหารปลอดภัย" ไม่ใช้สารเคมีอันตราย โดยเฉพาะในภาคการเกษตร เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพปราศจากสารพิษ

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้วิทยาลัยในแต่ละพื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียว สามารถปลูกไม้เศรษฐกิจอย่างน้อยๆ 50 ไร่ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไปในอนาคต

โครงการ Smart farming ไม่ได้มุ่งเน้นผู้เรียนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ อายุตั้งแต่ 17 - 70 ปี ก้าวเป็นเกษตรที่ทันสมัย ผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงนำร่องทั้ง 47 แห่งทั่วประเทศ โดยมีเกษตรยุคใหม่ตัวจริงมาถ่ายองค์ความรู้ถึงผู้เรียน เป็นการ "สร้างอาชีพโดยมืออาชีพ" เพื่อนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีทำการเกษตรเพื่อยกระดับการเรียนอาชีวะและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย