ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันที่ 4

เวลา 16.13 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันที่ 4 โดยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเกียรติบัตร รวม 2 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 2,689 คน

ในการนี้ พระราชทานพระโอวาทความว่า "เมื่อสามวันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ขอให้บัณฑิตในที่ประชุมนี้ ตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมทั้งฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริต เพราะความรู้และคุณธรรมนั้น เป็นเครื่องมือและเครื่องประคับประคองส่งเสริม ให้แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จผลที่ดีที่เจริญ และแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานได้

ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลาย ถึงคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง คือความกตัญญูกตเวที บุคคลผู้ยึดมั่นในความกตัญญูกตเวที ย่อมไม่ประพฤติปฏิบัติในทางชั่วทางเสื่อม แต่ตั้งใจพยายามประพฤติตนเป็นคนดี และนำความรู้ตลอดจนคุณสมบัติทั้งปวงที่ได้สร้างสมมาดีแล้ว ไปใช้ประกอบกิจการงานที่ดีที่สุจริต ให้ความดีความเจริญที่บังเกิดขึ้น เป็นเครื่องทดแทนคุณของทุกคนทุกฝ่ายที่ได้เกื้อหนุนตนมา ความกตัญญูกตเวทีนี้ จึงเป็นเครื่องหมายของคนดี บัณฑิตทุกคนควรจะได้พิจารณาให้เห็นคุณค่าของความกตัญญูกตเวที แล้วน้อมนำมาเป็นคุณธรรมประจำใจ"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด