ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันสุดท้าย

เวลา 16.00 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันสุดท้าย โดยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่าง ๆ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เข้ารับพระราชทานปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 2,569 คน            
            
ในการนี้ พระราชทานพระโอวาทความว่า "เมื่อสี่วันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ความรู้และคุณธรรม ความสุจริต เป็นเครื่องมือและเครื่องประคับประคองส่งเสริมการปฏิบัติงาน ให้สำเร็จผลที่ดีที่เจริญ ทั้งได้กล่าวถึง คุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง คือความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งจะกำกับเกื้อกูลบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง
             
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ชาติบ้านเมืองนั้นมีความสำคัญยิ่งใหญ่ด้วยเป็นที่เกิดที่อาศัย ที่แต่ละคนจะสามารถลงหลักปักฐาน ประกอบอาชีพการงานเลี้ยงตัวได้ บัณฑิตทุกคนผู้เป็นส่วนหนึ่งของชาติบ้านเมือง จึงควรตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวนั้น แล้วถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่จะต้องช่วยกันปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง ด้วยความรู้ความสามารถ คุณธรรมสุจริต และความสมัครสมานสามัคคีกัน เมื่อชาติบ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุขและรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้ว ประชาชนในชาติ รวมถึงบัณฑิตทุกคนซึ่งต่างมีชาติเป็นที่พึ่งที่ อาศัยร่วมกัน ก็จะสามารถสร้างตัวสร้างชีวิต สร้างความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกมั่นคงให้บังเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด