ห้องข่าวภาคเที่ยง

เริ่มจ่ายตรงเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการทั่วประเทศ ม.ค.63

กรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมบัญชีกลางได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลร่วมกัน และได้รับการสนับสนุนจากกรมการปกครอง ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคล โดยได้นำร่องจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิโดยตรงในจังหวัดสิงห์บุรีแล้ว

ขณะนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท.กำลังดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ และตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลบุคคลของ อปท. จำนวน 7,774 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของกรมบัญชีกลาง ให้สามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมของระบบไว้รองรับการจ่ายเงินดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะสามารถจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ครบทั้ง 76 จังหวัด ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้า โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิโดยตรง มีรอบการจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน จะทำให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินรวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง