ห้องข่าวภาคเที่ยง

ชุมชนบ้านดอนตะเคียน โมเดลผักปลอดสารพิษแก้โรคจากสารเคมี

ชุมชนบ้านดอนตะเคียน จังหวัดนครสวรรค์ ต่อสู้กับสารเคมีมากว่า 20 ปี สร้างโมเดลบ้านดอนตะเคียน มี สสส.เข้าไปสนับสนุนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เน้นส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในชุมชน สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเกษตรกร ด้วยการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เชื่อมโยงโรงพยาบาลและร้านอาหาร

เน้นการบริโภคอาหารปลอดภัย ควบคุมการใช้สารเคมี ไม่ให้ตกค้างปนเปื้อนในพืชผักผลไม้ และขณะนี้ โมเดลบ้านดอนตะเคียน ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น

ต่อยอดด้วยการที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรี-เยาวชนสหกรณ์บ้านดอนตะเคียน อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ส่งเสริมครัวเรือนให้ผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมี ใช้ปุ๋ยชีวภาพ และเริ่มผลิตข้าวอินทรีย์ เตรียมขยายไปสู่การทำนาแปลงใหญ่ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง