ห้องข่าวภาคเที่ยง

เปิดหลักสูตรแพทย์นวัตกร 2 ปริญญาครั้งแรก

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการร่วม "หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์" กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วจะเป็น "แพทย์นวัตกร" ที่จะมีศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ใน EEC

หลักสูตรนี้เป็นการเรียน 2 ปริญญา จะใช้เวลาทั้งหมด 7 ปี ปีที่ 1-3 เรียนรู้ด้านพรีคลินิก เช่นเดียวกับหลักสูตรแพทย์ปกติ ปีที่ 4 จะพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรม และลงมือพัฒนานวัตกรรม หลังจากนั้นปีที่ 5-7 จะกลับมาเรียนชั้นคลินิกเช่นเดียวกับแพทย์ปกติ ซึ่งเมื่อจบมาจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ต่อการรักษามากขึ้น

สำหรับคัดเลือกจะใช้วิธีรับตรงผ่านระบบ TCAS รอบ Portfolio 20 คนต่อปีการศึกษา โดยขณะนี้นักเรียนสามารถยื่นเอกสารมาให้พิจารณาได้ทันที และแยกจากหลักสูตรแพทย์ปกติอย่างชัดเจน