ข่าวในประเทศ

ป.ป.ช.เผย กลาโหม คะแนนโปร่งใสรายกระทรวงต่ำที่สุด

ป.ป.ช.เผย ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปี 62 ภาพรวมทั้งประเทศอยู่ในระดับปานกลาง 66.73 คะแนน หน่วยงานผ่านเกณฑ์เพียง 11.69% “คลัง”คองแชมป์โปร่งใสรายกระทรวง ส่วน “กลาโหม” รั้งอันดับสุดท้าย

สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) จัดงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งในภาพรวมของประเทศและในแต่ละหน่วยงานภาครัฐ โดยการประเมินในปีนี้ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.)สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานรัฐร่วมประเมิน 8,299 หน่วยงาน

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช.กล่าวว่า เป็นเวลา 7 ปีแล้วที่ ป.ป.ช.ดำเนินการประเมิน ITA มาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาการประเมิน ITA ได้รับการยอมรับและยังมีการบรรจุอยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนดว่าภายในปี 2565 ให้หน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องได้ค่าประเมิน ITA คิดเป็น 85 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินจะได้รับผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี พร้อมกับข้อเสนอแนะทางนโยบายและทางวิชาการ จากสถาบันวิจัยที่เป็นผู้ดำเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้นำไปใช้ในการวางแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในปีงบประมาณถัดไป

เพื่อที่จะให้องค์กรมีสุขภาวะในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสที่ดียิ่งขึ้น หน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนน ITA ต่ำกว่าเกณฑ์ ได้พัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ป.ป.ช.หวังว่า เมื่อตัวแทนหน่วยงานต่างๆทราบผลคะแนน ITA ของหน่วยงานของตนเองแล้ว จะช่วยกันขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรของตัวเอง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น

จากนั้นนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. แถลงผลการประเมิน ITA ว่า การประเมิน ITA ในปีนี้ มีหน่วยงานรัฐร่วมประเมิน 8,299 หน่วยงาน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยงานรัฐทั้งหมด มีหน่วยงานรัฐที่ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนการประเมิน 8,058 หน่วยงาน คิดเป็น 97.10 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้สรุปผลการประเมิน ITA ภาพรวมทั้งประเทศ 66.73 คะแนน หรืออยู่ในระดับ C หรือระดับปานกลาง โดยมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ A และ AA จำนวน 970 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 11.69 เท่านั้น

ทั้งนี้หากแยกเป็นประเภทหน่วยงานพบว่าประเภทหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดคือ องค์กรศาล 91.93 คะแนน รองลงมาคือองค์กรอัยการ 90.61 คะแนน หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 90.35 คะแนน โดยประเภทหน่วยงานที่ได้คะแนนต่ำสุดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 61.58 คะแนน

ทั้งนี้เมื่อแยกเป็นกลุ่มกระทรวงสังกัดของหน่วยงานภาครัฐ พบว่ากระทรวงที่ได้คะแนนสูงสุดคือ กระทรวงการคลัง 90.04 คะแนน รองลงมาคือกระทรวงวัฒนธรรม 89.59 คะแนน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 89.44 คะแนน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 88.45 คะแนน และกระทรวงมหาดไทย 88.19 คะแนน ส่วนกระทรวงที่มีคะแนนต่ำสุดคือกระทรวงกลาโหม 85.05 คะแนน

หากแยกเป็นการประเมินตามภูมิภาคของประเทศไทยพบว่า ภูมิภาคที่ได้คะแนนสูงสุดคือ จ.ตรัง จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.พัทลุง จ.ยะลา จ.สงขลา และ จ.สตูล คิดเป็น 71.58 คะแนน ส่วนภูมิภาคที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ จ.อุบลราชธานี และ จ.อำนาจเจริญ คิดเป็น 59.30 คะแนน

หากสรุปผลการประเมินจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ 88.72 คะแนน ตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ 79.91 คะแนน ตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ 82.66 คะแนน ตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินราชการ 78.21 ตัวชี้วัดด้านการแก้ปัญหาการทุจริต 79.24 คะแนน ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการดำเนินงาน 79.60 คะแนน ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 77.74 คะแนน ตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงการทำงาน 74.72 คะแนน ตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล 52.69 คะแนน และตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต 42.34 คะแนน