ข่าวในประเทศ

นายกฯ ชี้อย่าดูแค่งบกลาโหมและงบกลางเพิ่ม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แถลงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ยืนยัน รัฐบาลจัดสรรงบฯ โดยยึดหลักความถูกต้อง คาดแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีหน้าโตร้อยละ 3-4 การขาดดุลอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังของประเทศในระยะยาว ขอให้ดูรายละเอียดภาพรวม อย่าดูแค่งบฯกลาโหมและงบกลางเพิ่ม เพราะใช้แก้ปัญหาชายแดนใต้และปราบยาเสพติดด้วย ส่วนงบกลางที่สูงถึง 5.18 แสนล้านบาท เพราะรวมงบดำเนินการภาครัฐถึง 4.3 แสนล้านบาท

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระแรก ก่อนแถลงหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อสภาผู้แทนราษฎร ในวาระแรก  กำหนดวงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท เพื่อให้เพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยได้มีการประมาณการรายได้สุทธิไว้ 2.73ล้านล้านบาท  วงเงินกู้ชดเชยขาดดุลงบประมาณ 469,000 ล้านบาท  การขาดดุลงบประมาณจำนวนดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและฐานการคลังของประเทศในระยะยาว

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2563  คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3-4 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการส่งออกตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงการขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์ในประเทศ อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงและแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คาดว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วง 0.8-1.8 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณร้อยละ 5.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ

ส่วนเรื่องงบฯกระทรวงกลาโหมที่เสนอขอวงเงิน 2.3 แสนล้านบาท ไม่ใช่แค่งบภายในกลาโหม แต่รวมถึงการแก้ปัญหาความมั่นคงชายแดนภาคใต้ ปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างธุรกิจ เศรษฐกิจ การขับเคลื่อนและคุ้มครองความปลอดภัย ส่วนเรื่องงบกลางที่สูงถึง 5.18 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 47,238 ล้านบาท  เพราะมีค่าดำเนินการภาครัฐประกอบด้วย 59 แผนงาน ถึง 4.31 แสนล้านบาท และเพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับเหตุการณ์ฉุก 96,500 ล้านบาท  บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 2.72 แสนล้านบาท และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 62,709 ล้านบาท ไม่ใช่นายกฯอนุมัติเองโครมๆ การใช้งบกลางมันต้องทำแผนงานโครงการขึ้นมาทั้งสิ้น แล้วพิจารณาใน ครม. ตนอนุมัติเองไม่ได้