ข่าวภาคค่ำ

ป.ป.ช.เปิดดัชนีคุณธรรม ก.กลาโหม รั้งท้าย

ป.ป.ช. เปิดผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ พบกระทรวงการคลังได้คะแนนสูงสุด ส่วนกระทรวงกลาโหมได้คะแนนต่ำสุด

เป็นผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี 2562 เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ป.ป.ช. รวบรวมจาก 8,299 หน่วยงาน ที่ร่วมประเมิน ซึ่งประเภทหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดคือ องค์กรศาล 91.93 คะแนน รองลงมาคือ องค์กรอัยการ 90.61 คะแนน และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 90.35 คะแนน ส่วนหน่วยงานที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 61.58 คะแนน

ทั้งนี้ เมื่อแยกเป็นกลุ่มกระทรวง พบว่า กระทรวงการคลัง ได้คะแนนสูงสุด 90.04 คะแนน รองลงมาคือ กระทรวงวัฒนธรรม 89.59 คะแนน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 89.44 คะแนน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 88.45 คะแนน และกระทรวงมหาดไทย 88.19 คะแนน ส่วนกระทรวงที่มีคะแนนต่ำสุดคือ กระทรวงกลาโหม 85.05 คะแนน

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. หวังว่าเมื่อหน่วยงานต่าง ๆ ทราบผลคะแนน ITA แล้ว จะช่วยกันขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสภายในองค์กรของตัวเอง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป