เจาะประเด็นข่าวค่ำ

รายงานพิเศษ : ธ.ก.ส.จ่ายเงินประกันรายได้ให้ชาวนาแล้ว ประเดิมรอบแรก 9,400 ล้านบาท

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มแรก ในฤดูการผลิตช่วงเดือนเมษายน - ตุลาคม ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเงินชดเชยจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว จากทั้งหมดกว่า 349,000 ราย รวมเป็นเงินกว่า 9,400 ล้านบาท โครงการนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาขาดทุนให้เกษตรกร ที่กำลังเผชิญปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยไม่กระทบกับกลไกตลาด

ข้าวที่อยู่ในเงื่อนไขการประกันรายได้มีทั้งหมด 5 ชนิดคือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเจ้า ทุกชนิดกำหนดราคาความชื้นไม่เกิน 15%

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน รอบที่ 1 จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2562 ยกเว้นภาคใต้ จะต้องขึ้นทะเบียนปลูกข้าวระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง