News

เลื่อนพระราชพิธีเสด็จดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชวินิฉัย ตามการกราบบังคมทูล เลื่อนการการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 จากวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นกำหนดการณ์เดิมที่จะมีขึ้น ไปเป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตามการกราบบังคมทูล เพื่อให้มีพระราชวินิจฉัยของรัฐบาลเนื่องจากประสบปัญหาอุปสรรคจากสภาพอากาศและกระแสน้ำ

และจากการหารือกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เห็นว่าการเลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ควรแจ้งให้ประชาชนรับทราบ เพื่อไม่ให้กระทบกับการเตรียมตัวเดินทางและจองที่พักเพื่อเข้าชม

นายวิษณุ เปิดเผยด้วยว่าการซ้อมใหญ่กระบวนการเรือดังกล่าวในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 จะยังคงดีขึ้นตามปกติ