ห้องข่าวภาคเที่ยง

ยอดภูในจังหวัดเชียงราย อุณหภูมิลดลง

รายงานสดจากยอดภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย : ชมบรรยากาศบนภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย