ห้องข่าวภาคเที่ยง

อภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2563 วันที่ 2

รายงานสดจากรัฐสภา : บรรยากาศการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 วันที่ 2...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง