ข่าวเด็ด 7 สี

สู่วันสุดท้าย!! สภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563

รายงานสดจากอาคารรัฐสภา : หลังใช้เวลาอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 กันมาเกือบ 30 ชั่วโมง ก็ถึงเวลานับถอยหลังลงมติผ่านร่างฉบับนี้กันแล้ว