ข่าวในพระราชสำนัก

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน

ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอนุรักษ์ ธนานันท์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ไปเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้ "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ" ซึ่งจังหวัดนครปฐม เป็น 1 ใน 8 พื้นที่เป้าหมายของการดำเนินโครงการฯ โดยความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการฯ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งด้านสุขภาพสัตว์ สุขภาพคน รวมถึงการปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการปัญหาสุนัขในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยฝึกการอบรมแก่ครู นักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และตัวแทนชุมชน กว่า 200 คน นอกจากนี้ มีการออกหน่วยดูแล ฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยง โดยหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด