ห้องข่าวภาคเที่ยง

เกษตรกรเห็นด้วย ยกเลิกใช้สารเคมี จ.นครราชสีมา

จากกรณีมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ในการต่อต้านการใช้สารเคมี ในพื้นที่การเกษตรจำนวน 3 ชนิด ประกอบด้วย สารพาราควอต สารคลอร์ไพรีฟอส และสารไกลโฟเซต

นายอำพล ฐานะ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในอำเภอจักรราช จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตนเองเห็นด้วย และสนับสนุนให้มีการยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด โดยอยากจะใช้สารเคมีชนิดใหม่ ที่ไม่มีสารตกค้าง เนื่องจาก ประกอบอาชีพทำไร่มันสำปะหลัง และต้องใช้สารเคมีฉีดพ่นในไร่มันสำปะหลัง มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี แต่หากมีการยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าว จะเปลี่ยนไปใช้สารเคมีชนิดใหม่ แม้ว่าราคาอาจจะแพงขึ้น แต่ยอมเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุนที่มากกว่าเดิม ซึ่งเป็นสารที่มีความปลอดภัย