7HD ร้อนออนไลน์

ม็อบสมัชชาคนจนยอมกลับบ้านแล้ว

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเจรจากับแกนนำกลุ่มสมัชชาได้เป็นผลน่าพอใจ เบื้องต้นจะนำข้อหารือทั้งหมดไปบอกให้กับรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ความช่วยเหลือ สิ่งที่กลุ่มสมัชชาคนจนหวังว่ารัฐบาลจะทำก่อนสิ้นปีนี้คือการยกเลิกการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นและแก่งท่าแซะ

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เจรจาแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน เดินทางมาพบกลุ่มสมัชชาคนจนแทนนายกฯ ได้สรุปผลการเจรจาที่จะนำเสนอสู่คณะรัฐมนตรี เพื่อไปบอกให้กับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ประกอบด้วย รัฐบาลได้รับทราบปัญหา ข้อเรียกร้องรับข้อเสนอเชิงนโยบายของสมัชชาคนจนและจะดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันทีและขับเคลื่อนผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

รัฐบาลร่วมกับสมัชชาคนจนได้จัดทำบันทึกข้อตกลง หรือ เอ็มโอยู ซึ่งมีกรอบเวลาร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอเชิงนโยบาย ให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า เรื่องที่สมัชชามีความวิตกกังวล คือการผ่อนผันให้ทำกินในที่ดินเดิมของสมัชชาคนจน จะมีการทำบันทึกความเข้าใจระหว่างสมัชชาคนจนและรัฐบาล และจะนำเรียนคณะรัฐมนตรีในการประชุม ครม. นอกจากนี้การหารือถึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจน จะมีการเร่งดำเนินการนำเรียนนายกฯเพื่อให้รับทราบและพิจารณาร่างคำสั่งที่สมัชชาคนจนเสนอไว้

นายเทวัญยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณีจะต้องใช้ระยะเวลาและต้องให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดูแลเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาตรงกับขอเรียกร้อง  ซึ่งอาจจะลงไปดูในแต่ละพื้นที่โดยมีการตั้งคณะกรรมการในแต่ละกรณีและจะดูเป็นกรณีๆไป

สำหรับหัวหน้ากลุ่มสมัชชาคนจน ระบุว่า ถือว่าเป็นสัตยาบันแสดงความเชื่อมั่นรัฐบาลมีความจริงใจจะช่วยกันแก้ไขปัญหาและหวังว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วโดยหวังว่าจะมีการยกเลิกโครงการก่อสร้างแก่งเสือเต้นและแก่งท่าแซะ ในสิ้นปีนี้

หลังจากที่นายเทวัญเดินทางมาพบกลุ่มสมัชชาคนจนได้มีการทักทายและเดินทางกลับจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าว แกนนำได้ออกแถลงการณ์ในการเดินทางกลับพื้นที่ของตนเอง แต่หากรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามที่มีการหารือกันก็จะกลับมาอีกครั้ง