ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : หยุดใช้งานเตาเผาขยะ 199 ล้านบาท ตอนที่ 2

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองเสนา ชี้แจงสาเหตุที่ไม่เดินเครื่องเผาขยะ 199 ล้านบาทนี้ เนื่องจากไม่คุ้มทุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เคยนำขยะมาทิ้ง หันไปจ้างฝังกลบ นับตั้งแต่ศูนย์บริหารจัดการขยะที่รัฐบาลนำร่อง ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล เปิดใช้งาน ค่าจ้างฝังกลบตันละ 150 บาท ขณะที่เทศบาลเมืองเสนา คิดค่าจ้างเผาขยะตันละ 450 บาท

หลังเอกชนหมดสัญญาบริหารจัดการเตาเผาขยะ ปี 2560 ยังมีขยะกองสะสมกว่า 48,000 ตัน ส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านในพื้นที่ เทศบาลเมืองเสนา ใช้งบประมาณอีก 7,000,000 บาท จ้างฝังกลบและก่อสร้างถนนคันดินรอบบ่อขยะ แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียจากขยะไหลเข้าพื้นที่เกษตรชาวบ้าน
คอลัมน์หมายเลข 7 ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2558 ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ขณะเป็นผู้ว่า สตง. และยังคงขยายผลต่อเนื่อง

จากการลงพื้นที่สัปดาห์ที่แล้วพบว่ามีการก่อสร้างถนนระยะทางประมาณ 200 เมตร ในปีงบประมาณ 2561 ค่าจ้าง 1,700,000 บาท เพื่อเลี่ยงชุมชนในการขนขยะ แต่ทว่าก่อสร้างในช่วงที่เอกชนหมดสัญญาเผาขยะแล้ว ขณะเดียวกันเทศบาลก็ยังไม่มีแผนเดินหน้าโครงการเตาเผา คุ้มค่าหรือไม่ทั้งในแง่คุณภาพงานก่อสร้างและการใช้ประโยชน์ สะท้อนได้จากภาพที่เห็น เปรียบเทียบกับถนนอีกสายจัดทำโดยเทศบาลเมืองเสนา เช่นกัน ระยะทางไม่น้อยกว่า 400 เมตร ความหนาและความกว้างของถนนมีมากกว่า แต่ค่าก่อสร้างถูกกว่า ทั้งนี้ยังพบว่ารายละเอียดในทุกป้ายโครงการ ไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ เช่น ไม่ระบุรายละเอียดโครงการ, วันเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ รวมถึงชื่อบริษัทผู้รับเหมา...

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7