ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตั้งกรรมการสอบใหม่ อาคารเรียนร้าง

คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว พบความเสียหายบริเวณอาคารเรียนทั้ง 3 หลังจริงตามข้อร้องเรียนของประชาชน

โครงการนี้เกิดขึ้นในสมัยผู้บริหารคนก่อน ซึ่งเป็นบิดาของนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันก่อสร้างปี 2552, 2554 และปี 2555 ตามลำดับ เพื่อรองรับการขยายตัวทางการศึกษา

หลังสะท้อนปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง สรุปผลให้เทศบาลตำบลวัดสิงห์ตั้งกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว กรณีนี้ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนเคยตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสม

ล่าสุดกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิด สรุปเห็นควรขอเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ทำหนังสือส่งไปวันที่ 22 ตุลาคม จากนั้นจะเริ่มกระบวนการสอบสวนใหม่

ด้านนายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์ เคยให้คำมั่นกับคอลัมน์หมายเลข 7 ในการลงพื้นที่ครั้งแรกเดือนเมษายนปีที่แล้ว ว่าจะเปิดการเรียนการสอน

กลับไปติดตามอีกครั้งเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน เปลี่ยนแผนเป็นบ้านมั่นคงให้ผู้มีรายได้น้อย

ล่าสุด ไปติดตามวันที่ 22 ตุลาคม ยังอยู่ระหว่างทำประชาคม เพื่อเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งาน

การปล่อยให้ทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ในความดูแลได้รับความเสียหาย ผู้บริหารต้องมีส่วนรับผิดชอบหรือไม่ คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอต่อไป