ข่าวภาคค่ำ

เฮหยุดยาวปีใหม่! ครม.อนุมัติ 30 ธ.ค.62 เป็นวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติเพิ่มหยุดเพิ่ม 1 วัน คือ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม ทำให้มีวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ยาว 5 วัน

โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมอีก 1 วัน คือ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม จนถึงวันพุธที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีภารกิจให้บริการประชาชน มีความจำเป็นหรือราชการสำคัญ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นหลัก เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย ให้พิจารณาความเหมาะสมตามกฎหมาย