ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : แผนกำจัดขยะ จ.พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลเมืองเสนา เป็นหนึ่งในคลัสเตอร์กำจัดขยะ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย หรือคลัสเตอร์ มีท้องถิ่นร่วมทิ้ง 8 แห่ง ใช้วิธีเผาขยะเป็นการกำจัดขยะในพื้นที่

โดยโครงการเตาเผาขยะของเทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินปี 2554 วงเงิน 199 ล้านบาท ทำสัญญาว่าจ้างเอกชนและเริ่มเดินเครื่องเผาขยะเดือนพฤศจิกายน 2556 แต่หลังเอกชนหมดสัญญาปี 2560 ก็ไม่ได้เผาขยะอีก เนื่องจากไม่คุ้มทุน ท้องถิ่นที่ร่วมทิ้ง รวมถึงเทศบาลเมืองเสนาเปลี่ยนไปจ้างฝังกลบที่บ่อขยะตำบลมหาพราหมณ์ ขณะเดียวกันใช้งบประมาณเทศบาลเมืองเสนาอีก 7,000,000 บาท จ้างเอกชนฝังกลบขยะที่กองสะสมอีก 48,000 ตันและก่อสร้างแนวคันดินป้องกันน้ำเสียไหลเข้าที่นาชาวบ้านเสียหาย คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลเรื่องนี้ร่วมกับนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ตั้งแต่ปี 2558 ขณะ เป็นผู้ว่า สตง. และยังขยายผลต่อเนื่อง

นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเวลาศึกษาระบบเตาเผาขยะของเทศบาลเมืองเสนาว่าจะเดินหน้าใช้ประโยชน์หรือไม่ เพื่อให้คุ้มค่างบประมาณแผ่นดิน ส่วนการกำจัดขยะในภาพรวมทั้งจังหวัด นอกจากระบบฝังกลบที่ตำบลมหาพราหมณ์ ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 372 ไร่ และยังรองรับปริมาณขยะได้อีก ในอนาคตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเกิดขึ้น 2 แห่ง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลตำบลนครหลวง ทั้งนี้เป็นการร่วมทุนกับเอกชน ไม่ใช้งบประมาณของรัฐ

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7