ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปประชุมติดตามงานมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุมมูลนิธิฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อให้นโยบายการทำงานสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแล รักษา และฟื้นฟูพื้นที่ป่า การใช้ประโยชน์พื้นที่สูงอย่างถูกต้อง รวมทั้งฟังรายงานการดำเนินงาน อาทิ งานวิจัยและพัฒนาการสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชง ซึ่งนำพันธุ์ที่มีปริมาณโอมาก้า 3, 6, 9 สูง ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โดยมีแผนพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ส่วนศูนย์อารักพืช ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติทดแทนสารเคมี ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ปัจจุบัน ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชแล้ว 12 ชนิด และป้องกันกำจัดแมลง 7 ชนิด ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่ฯ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพงานจักสานแก่ผู้สูงอายุ เช่น ขันโตก ตะกร้า มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง จังหวัดเชียงราย และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน เป็นศูนย์ฯ นำร่อง

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยปีนี้ จัดขึ้นจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่" เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริด้านการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรให้เกษตรกร นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมเกษตร ส่งเสริมงานด้านการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีการจัดแสดงนิทรรศการ, การประชุมสัมมนาวิชาการ, การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น, การประกวดพืชและสัตว์, กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และตลาดนัดเกษตรกร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด