ประเด็นเด็ด 7 สี

ผู้ประกันตนทำฟันได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย

ประเด็นเด็ด 7 สี - ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิตามหลักประกันสังคม โดยเฉพาะการทำฟัน สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงิน 900 บาทต่อคนต่อปี

ปัจจุบันมีสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และคลินิก เข้าร่วมให้บริการแก่ผู้ประกันตนจำนวนกว่า 2,700 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมย้ำให้ผู้ประกันตนสังเกตป้ายสติกเกอร์ที่ระบุว่า "สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย" 

โดยผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ กรณีอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด วงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน

ส่วนผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย จะต้องนำหลักฐาน ทั้งใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน มายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์