เช้าข่าว 7 สี

7 จุดประกาย กิจกรรมแก้เด็กติดเกม-สมาร์ตโฟน

7 จุดประกายวันนี้ มีคำแนะนำดีๆจาก กรมสุขภาพจิต ในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ปกครองชวนลูกหลานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างสุขภาพกาย และ ใจที่ดี เนื่องจากในยุคปัจจุบัน เด็กในวัยเรียน ส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการเล่นเกม หรือ อยู่กับหน้าจอสมาร์ตโฟนนานเกินไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจ อารมณ์ และ สังคมได้

กิจกรรมแรกที่แนะนำคือ การพาเด็กๆ ไปท่องเที่ยว และทัศนศึกษาซึ่งจะช่วยให้ผ่อนคลายความเครียด เสริมสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ และจุดประกายการเรียนรู้ เสริมสร้างจินตนาการ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีปฏิภาณไหวพริบดี

ต่อมาคือการเล่นกีฬา นอกจากจะทำให้สุขภาพร่างกาย และ จิตใจแข็งแรงแล้ว ยังช่วยปลูกฝังให้ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา แต่พ่อแม่ควรให้ความสนใจกับความพยายามทุ่มเท และ ตั้งใจของเด็กๆ มากกว่าคำนึงถึงผลแพ้-ชนะ เพราะจะทำให้เด็กๆมีความยืดหยุ่นทางจิตใจมากขึ้น และเมื่อได้ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท การเล่นเป็นทีม จะช่วยเสริมสร้างความสามัคคี และ สามารถจัดการกับอารมณ์โกรธ หงุดหงิด ไม่พอใจได้ดี

ส่วนการเล่นดนตรี จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ทำให้เกิดสมาธิ พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ความจำ บุคลิกภาพ และ เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองอีกทั้งยังช่วยลดความเครียดได้

ขณะที่การอ่านหนังสือ จะเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมอง ช่วยผ่อนคลาย ฝึกสมาธิ ทำให้จิตใจสงบ และ ส่งผลดีต่อความจำ ช่วยชะลอ หรือป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้

กิจกรรมสุดท้ายที่แนะนำคือ การทำกิจกรรมจิตอาสา เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ บริจาคเงินและสิ่งของ หรือเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กตามสถานสงเคราะห์ ซึ่งจะช่วยปลูกฝังจิตสำนึก ให้รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารีมีน้ำใจต่อผู้อื่น ทำให้เด็กๆ นั้น มีสุขภาพจิตที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ มีความเข้าใจผู้อื่นด้วย

และนี่คือ 5 กิจกรรมสร้างสรรค์ ที่อยากให้ผู้ปกครอง ชวนบุตรหลานไปทำในเวลาว่าง เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากเกม หรือ สมาร์ตโฟนได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง