7HD ร้อนออนไลน์

เคอร์ฟิว! 9 พื้นที่ ปลายด้ามขวาน เริ่ม 1ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ "ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551" ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการหรืองดเว้นการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินการในอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และพนักงานเจ้าหน้าที่กอ.รมน.และห้ามบุคคลใดเข้าหรือให้บุคคลใดต้องออกจากบริเวณพื้นที่อาคารหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กอ.รมน. ภายในระยะเวลา การปฏิบัติหน้าที่ของกอ.รมน. เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด ตามที่ผู้อำนวยการกอ.รมน.หรือผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการประกาศกำหนด และห้ามนำอาวุธออกนอกเคหะสถาน รวมถึงห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ และให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ตามชนิด ประเภท ลักษณะการใช้ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชน
       
ในการนี้ ผู้อำนวยการกอ.รมน. กำหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยให้มีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
        
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2562 ถึงวันที่ 30 พ.ย.2563

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวว่า จะพยายามใช้เวลาให้สั้นที่สุดสำหรับการดำเนินการตามประกาศดังกล่าว เพราะเป็นช่วงติดตามตัวผู้กระทำความผิดจากเหตุยิงถล่มจุดตรวจ ชรบ.ที่ จ.ยะลา ทั้งการสืบสวนสอบสวนจึงไม่อยากให้มีการข้ามพื้นที่ไปมาในระหว่างนี้  เบื้องต้นมีข้อมูลกลุ่มผู้กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฎิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในการใช้อาวุธและกลยุทธ์ เพิ่มชุดลาดตระเวณให้รัดกุม