ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดพุทธโมกพลาราม จังหวัดสกลนคร

เวลา 15.48 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดพุทธโมกพลาราม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ทรงวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์ศิลาแลง และทรงเททองหล่อพระวิสุทธิเทพ ซึ่งพระครูวิชัยสารคุณ หลวงพ่อหนุน สุวิชโย เจ้าอาวาส มีดำริสร้างขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา ระลึกถึงบุญกุศล และเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา

พระมหาเจดีย์ศิลาแลง ใช้วัสดุจากศิลาแลงล้วนที่ถูกขุดพบภายในวัดและพื้นที่ใกล้เคียง สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย รับอิทธิพลจากรูปแบบอีสานล้านช้าง อัตลักษณ์พื้นถิ่นที่โดดเด่นของงานสถาปัตยกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งผสมผสานศิลปะกัมพูชาโบราณ ที่เป็นต้นแบบของอารยธรรมในย่านอุษาคเนย์ งานปราสาทหินศิลปะขอม แบบแปรรูป ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16 ที่มีในเขตโบราณสถานเมืองเสียมเรียบ โดยมีขนาดฐานกว้าง 32 เมตร ยาว 32 เมตร ลดหลั่นขึ้นไปตามความสูง 32 เมตร ตามคติเรื่องอาการ 32 ในทางพระพุทธศาสนา ลักษณะชั้นฐานเป็นรูป 4
เหลี่ยมจัตุรัส ย่อมุมไม้ 12 ในคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิ

ส่วนพระวิสุทธิเทพ มีขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ปางพระนิพพาน เพื่อประดิษฐานในพระมหาธาตุเจดีย์ศิลาแลง และถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ ซึ่งจะต้องดำเนินการหล่อและแต่งผิวให้เสร็จภายใน 1 วัน จึงได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าองค์ปฐมทันใจ หรือสมเด็จองค์ปฐมทันใจ โดยผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อ หรือนำทองคำ หรือโลหะอื่น มาร่วมหล่อ รวมทั้งบริจาคเงิน เมื่อได้อธิษฐานแล้วจะได้สมปรารถนาทันใจ หายป่วยทันใจ สำเร็จมรรคผลนิพพานทันใจสมปรารถนา

วัดพุทธโมกพลาราม เดิมเป็นสำนักสงฆ์พุทธโมกข์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นวัด เมื่อปี 2559 เพื่อเป็นสถานที่สำหรับดำเนินกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมใจแก่พุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดต่าง ๆ ได้ร่วมปฏิบัติธรรมและนั่งวิปัสสนากรรมฐาน ภายในวัดมีศาสนสถานสำคัญ อาทิ พระอุโบสถน้ำ วิหาร ศาลาองค์ปฐม และวิหารต้นรังคู่ ปัจจุบัน มีพระสงฆ์จำพรรษา 7 รูป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด