ข่าวในพระราชสำนัก

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จัดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์

ที่อาคารอเนกประสงค์กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นประธานเปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" โดยมีผู้เข้ารับการฝึกจากหน่วยราชการในพระองค์, ทหาร, ตำรวจ, หน่วยราชการพลเรือน จาก 17 หน่วยงาน และประชาชนจิตอาสา รวม 541 คน ซึ่งทำการฝึกจนถึงวันที่ 24 ธันวาคมนี้

ผู้เข้ารับการฝึก จะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับบทบาทหน้าที่จิตอาสา 904 ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ประวัติศาตร์ของชาติ อุดมการณ์ ความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์, ความรู้ในงานจิตอาสา การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้ได้รับบาดเจ็บในสถานการณ์ต่าง ๆ, ความรู้ด้านศาสตร์พระราชา เพื่อให้เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืน, การฝึกเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และปลูกฝังความมีวินัย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ ในการพัฒนาบุคลากรจิตอาสา 904 ที่มีหน้าที่สำคัญเป็นแกนหลักของประชาชนจิตอาสา สร้างจิตสำนึกหน้าที่พลเมืองที่ดีให้กับประชาชน เพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ปลูกฝังทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองให้แก่เยาวชน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในเนื้อหาวิชาของหลักสูตร เพื่อให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับผู้รับการฝึก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด