ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์

เวลา 17.27 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม ในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 สิริอายุได้ 86 ปี

คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2475 เป็นบุตรีของนายมานิตย์ และนางถนอมศรี แสงอุทัย เริ่มต้นการศึกษาระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนราชินี จากนั้นศึกษาต่อที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา จากนั้นจึงกลับมารับราชการที่โรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยวิชาการการศึกษาประสานมิตร หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบัน ต่อมาได้โอนไป
กรมการฝึกหัดครู เพื่อย้ายติดตามสามี ซึ่งรับราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปรับราชการที่วิทยาลัยครูเชียงใหม่ และย้ายกลับมารับราชการที่วิทยาลัยครูสวนดุสิต โดยตำแหน่งสุดท้ายคือรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา จากนั้น ได้ลาออกจากราชการด้วยประสงค์จะทำงานเพื่อส่วนรวม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณหญิงส่องแสง ได้ช่วยงานกรมการปกครอง สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และกิจการสาธารณกุศลต่าง ๆ โดยติดตามสามีไปปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมในต่างจังหวัด อาทิ นายกคณะกรรมการเหล่ากาชาดและนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสุโขทัย คุณหญิงส่องแสง เป็นบุคคลที่อ่อนน้อม อ่อนหวาน และเปี่ยมด้วยความเมตตา ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนายอาษา เมฆสวรรค์ มีบุตร 1 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด