ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : พลูงาม สร้างเงิน จ.มหาสารคาม

เกษตรกรที่อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้แนวคิดจากวิถีชุมชนนี้ พบว่าความต้องการใบพลูในตลาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีเกษตรกรปลูกจำหน่ายแล้ว เนื่องจากไม่ใช่พืชเศรษฐกิจหลัก จึงมองเห็นโอกาสทำตลาด สร้างรายได้ ช่วงที่ต้องผันตัวเองจากพนักงานบริษัท สู่อาชีพเกษตรกรเต็มตัว เพื่อกลับสู่บ้านเกิดมาดูแลครอบครัว

โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดสรรพื้นที่เพาะปลูกที่มีอยู่ 12 ไร่ ให้สามารถสร้างรายได้แบบหมุนเวียน แบ่งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ปลูกพืชผัก ไม้ผล หลากหลายชนิด เช่น มะนาว ต้นหอม มะเขือ ผักบุ้ง และที่โดดเด่นที่สุด คือ "พลู" ที่ทดลองขยายพันธุ์จากต้นพลูเก่าแก่ของครอบครัว เริ่มปลูกจาก 20 หลัก ก่อนขยายเป็น 200 หลัก เก็บใบพลูขายสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,000 – 6,000 บาท

ต้นพลู 1 ต้น มีอายุให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานถึง 25 ปี สร้างรายได้แบบต่อเนื่องในระยะยาว นับเป็นเทคนิคการหาพืชปลูก ที่ช่วยลดการแข่งขัน และเสริมความแข็งแกร่งให้กับอาชีพเกษตรแบบยั่งยืน