ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องตรวจเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลาดบ้านแพน

แนวคันดินตลอดระยะทาง 1,500 เมตร เป็นงบประมาณของเทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำไว้ปี 2560 หลังเทศบาลนำกระสอบทรายอุดรอยรั่วบริเวณใต้เขื่อนป้องกันน้ำท่วมแล้ว แต่ไม่เป็นผล ปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยยังคงเข้าท่วมตลาดบ้านแพน ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจของชาวบ้านในอำเภอเสนา ทั้งที่มีโครงการก่อสร้างเขื่อนแล้ว ใช้งบประมาณไป 122,500,000 บาท โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้น ทำสัญญาจ้างเอกชนให้ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแบบแปลนของโยธาธิการและผังเมือง ตามกำหนดต้องแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนธันวาคม 2549 เป็นไปตามที่นายกเทศมนตรีเมืองเสนาร้องขอ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเสนาเป็นประจำทุกปี คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเสนา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองเสนา ชี้แจง โครงการดังกล่าวเป็นของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เทศบาลเมืองเสนายังไม่รับมอบทรัพย์สินนี้ เนื่องจากพบความชำรุดบกพร่อง ทำหนังสือแจ้งให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดซ่อมแซมให้สมบูรณ์ก่อนส่งมอบ

ล่าสุดแนวเขื่อนเกิดการทรุดตัว ชาวบ้านกังวล หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แก้ไขเกรงว่าจะไม่สามารถรับมือกับน้ำท่วมปีหน้าได้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7