ห้องข่าวภาคเที่ยง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยัน ราคาข้าวไม่ได้ตกต่ำ

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ชี้แจงถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากราคาข้าวตกต่ำ ว่ารัฐบาลมีนโยบายช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการชดเชยราคาประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายข้าวที่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตโดยไม่แทรกแซงกลไกตลาด โดยกำหนดราคาประกันรายได้ข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไม่เกิน 15% ตันละ 15,000 บาท, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท, ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท

ขณะนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิที่อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว ข้าวเปลือกเกี่ยวสด ความชื้น 28– 30 % ราคาตันละ 12,000 –13,500  บาท ถ้าคิดเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไม่เกิน 15 % เกษตรกรจะขายข้าวเปลือกได้ตันละ 15,000 – 17,000 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาที่รัฐบาลประกันรายได้ ภาครัฐจึงไม่ต้องชดเชยราคา

นอกจากนี้ รัฐบาลยังดำเนินนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาข้าวควบคู่ไปกับโครงการประกันรายได้ เพื่อจูงใจให้มีการเก็บข้าวไว้ในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า โดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ได้เห็นชอบให้ใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กว่า 2,570 ล้านบาท ในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกให้สินเชื่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉาง มีเป้าหมาย 1,000,000 ตัน และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกโดยสถาบันเกษตรกร สนับสนุนสินเชื่อเพื่อจำหน่ายหรือแปรรูป โดยสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย 1 % และรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ย 3 % รวมทั้งโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร เก็บไว้ 2–6 เดือน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้  3 %

ข่าวที่เกี่ยวข้อง