ข่าวดึก 7HD

ปัญหาการบริจาคอวัยวะ ตับ หัวใจ ดวงตา ต่อชีวิต

ปัญหาอุปสรรคการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อนำมาปลูกถ่ายรักษาผู้ป่วย ที่ผ่านมามีอุปสรรคหลายอย่าง เช่น ญาติไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตได้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา จึงไม่ยินยอมให้นำอวัยวะและดวงตาผู้เสียชีวิตไปใช้ และคนส่วนหนึ่งในสังคมยังไม่เข้าใจการบริจาคทำให้การบริจาคอวัยวะและดวงตาเสื่อมสภาพ ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาก็ได้รับการรักษาล่าช้า

ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครองสภากาชาดไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงลงนามความร่วมมือการนำข้อมูลของผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล ช่วยให้โรงพยาบาลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งรัฐและเอกชน ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตได้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาไว้หรือไม่ เพื่อเป็นหลักฐานแจ้งให้ครอบครัวและญาติได้รับทราบ และแพทย์สามารถนำอวัยวะและดวงตาไปใช้ปลูกถ่ายช่วยชีวิตผู้ป่วยที่รอรับบริจาคอวัยวะและดวงตาได้ทันท่วงที ที่สำคัญเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้แสดงความจำนงบริจาค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง