เจาะประเด็นข่าวค่ำ

รายงานพิเศษ : ธ.ก.ส.เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกร

ราคาปาล์มน้ำมันที่ตกต่ำลง ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จากที่เคยขายได้กิโลกรัมละ 5 - 6 บาท ปัจจุบันเหลือเพียง 2 บาทกว่า แต่หลังได้รับเงินชดเชยจากโครงการประกันรายได้ ก็ทำให้พวกเขามีต้นทุนในการเพาะปลูกต่อไป

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 2563 กำหนดรายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท โดยต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร มีพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยตามพื้นที่ที่ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่

โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - กันยายน 2563 มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 300,000 คนทั่วประเทศ วงเงินกว่า 13,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส จะแบ่งจ่ายเงินชดเชยให้ทุก 45 วัน ทั้งหมด 8 งวด เริ่มจ่ายงวดที่ 2 กลางเดือนพฤศจิกายนนี้