ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดบึงกาฬ

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ไปติดตามและขับเคลื่อน โครงการขุดลอกหนองภะคะวัม พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยเรือ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ตามที่ราษฎรขอพระราชทาน โดยกรมชลประทานมีแผนดำเนินการขุดลอกหนองภะคะวัมให้มีความจุเพิ่มขึ้นจากเดิม 50,000 ลูกบาศก์เมตร เป็น 200,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารรับน้ำ อาคารบังคับน้ำ และอาคารระบายน้ำล้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประมาณการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2563 โดยองคมนตรียังได้ไปตรวจพื้นที่ และพบปะเกษตรกรและผู้อยู่ในพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ

ในตอนบ่าย เดินทางไปยังโครงการแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2557 โดยกรมชลประทานได้ขุดลอกพื้นที่ 50 ไร่ ลึก 3.50 เมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ 4 สาย และก่อสร้างบ่อพักน้ำ 1 แห่ง แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ส่งผลให้ราษฎรบ้านผักขะ 366 ครัวเรือน  มีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ตลอดจนส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน 1,400 ไร่ และในช่วงฤดูแล้ง 500 ไร่ โอกาสนี้ องคมนตรี ได้พบปะเยี่ยมเกษตรกรและผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ เพื่อรับทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ และการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด