ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 โอกาสนี้ มอบโล่แก่ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการจัดงานฯ 23 ราย, มอบโล่แก่บุคคลพิการตัวอย่าง 18 ราย และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ 24 ราย

งานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นจนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ ภายใต้หัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน คนพิการร่วมจิตอาสา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ด้านการป้องกันความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงคนพิการและประชาชน วันละ 5,000 ชุด

ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ สำหรับคนพิการ, การจัดนัดพบแรงงานคนพิการ รวมทั้งการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา ดอกไม้ที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานชื่อ และทรงมีพระดำรัสให้ฝึกอบรมคนพิการให้ประดิษฐ์ขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว อาทิ การจัดกระเช้า, ผ้าตัดเสื้อ, สมุดโน้ต โดยรายได้จากการจำหน่ายสมทบกองทุนดอกแก้วกัลยา สำหรับเป็นทุนสนับสนุนและช่วยเหลือในการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการในด้านต่าง ๆ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด