ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

เวลา 09.12 นาที วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้น เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณต่อครูดนตรีไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล และบำเพ็ญกุศลแด่ครูดนตรีที่ล่วงลับ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงคม ทรงพระสุหร่าย ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องดนตรีไทย และทรงคล้องพวงมาลัยที่ตะโพน ทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาครู ทรงคม หลังจบพิธีไหว้ครู มีการบรรเลงเพลงอาเศียรวาท ในการนี้ ทรงดนตรีร่วมกับวงนิสิตปัจจุบันในเพลงโหมโรงจุฬาลงกรณ์ และวงนิสิตเก่าในเพลงอาหนู

สำหรับในปีการศึกษา 2562 มีนิสิตเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ชมรมฯ 86 คน ปัจจุบันมีทั้งหมด 165 คน โดยในรอบปีที่ผ่านมา ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ชมรมฯ จัดขึ้น หรือเข้าร่วมเป็นประจำทุกปี กิจกรรมในวาระพิเศษต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาและบริการสังคม โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสแก่นิสิตชมรมดนตรีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคล

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด