สนามข่าว 7 สี

กสศ. เฟ้นหาสถานศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 2

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดให้สถานศึกษาสายอาชีพทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสถานศึกษาสายอาชีพที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา ทุกสังกัด เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอายชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นทุนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่เยาวชนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ได้ศึกษาต่อสายอาชีพ ในสาขาวิชาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมอนาคต รวมถึงสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล และสาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพในท้องถิ่นหรือจังหวัด

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาสายอาชีพเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จะมุ่งเน้น 6 เกณฑ์คุณภาพ ได้แก่
1. ด้านความพร้อมความเชื่อมั่นในคุณภาพสาขาหลักสูตร ที่ได้รับการจ้างงานเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
2. การจัดแนะแนวและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษา ที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษากลุ่มยากจนหรือด้อยโอกาส
3. วิธีการค้นหาและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส และเป็นธรรม
4. ระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุนให้สามารถเรียนจบตามกำหนดเวลา
5. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงตามสาขาวิชา นำไปสู่สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ เศรษฐกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล 
6. ส่งเสริมโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จะจบการศึกษา