ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : ความพร้อมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระสันตปาปา

ท่ามกลางความร่วมแรงร่วมใจของคริสตชน และชาวไทย เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส อย่างยิ่งใหญ่ ในโอกาสที่คนไทยจะได้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา อีกครั้งในรอบ 35 ปี ติดตามจากรายงาน

35 ปีก่อน ไทยได้ต้อนรับการมาเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปา มาแล้ว 1 ครั้ง คือ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เคยเสด็จเมืองไทยในปี 2527 ภารกิจของพระองค์ในฐานะพระราชอาคันตุกะของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเสด็จเยี่ยมเยียนชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในไทย และทรงเป็นประธานในพิธีมิสซา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ

จุดเดียวกับที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก จะเสด็จมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือ มิสซา ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย ความพร้อมในการเตรียมรับเสด็จที่สนามกีฬาแห่งชาติ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนติดตั้งปะรำพิธี และซ่อมแซม เพิ่มเติมที่นั่งรองรับคริสตศาสนิกชนกว่า 50,000 คน และเหนืออัฒจันทร์ ได้ติดตั้งไม้กางเขนสีทองขนาดใหญ่ เป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธา และศูนย์รวมจิตใจ

การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ครั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม และฉลอง 50 ปี แห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนครรัฐวาติกันแล้ว ยังถือเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี สันติภาพ และสันติสุข

ในโอกาสสำคัญนี้ สมเด็จพระสันตปาปาฟรันซิส จะเสด็จเข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร สร้างความสัมพันธ์อันดีของศาสนิกชนทั้ง 2 ศาสนา นับเป็นความปลื้มปีติ ไม่เฉพาะในหมู่คริสตศาสนิกชน แต่รวมถึงคนไทยทั้งประเทศ