เช้าข่าว 7 สี

กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือชาวนาหลังข้าวราคาตก

โดยแนวทางดังกล่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้หารือถึงสถานการณ์ผลิต และการตลาดข้าวเปลือกนาปี รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยที่ประชุมเห็นชอบแนวทางช่วยเหลือ 3 แนวทาง ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก โดยให้สินเชื่อเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง เป้าหมาย 1 ล้านตันข้าวเปลือก

โดยให้ค่าใช้จ่ายในการฝากเก็บตันละ 1,500 บาท วงเงิน 1,500 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่มียุ้งฉาง ส่วนสถาบันเกษตรกร จะได้ค่าฝากเก็บ 1,500 บาทต่อตัน และสมาชิกชาวนาจะได้ 500 บาทต่อตัน สินเชื่อในจำนำยุ้งฉาง ราคา 1.1 หมื่นบาทต่อตัน เป็นราคาตลาด

โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกร โดยสนับสนุนสินเชื่อแก่ สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย หรือเพื่อการแปรรูป โดย สถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย 1% ต่อปี รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ย 3% ต่อปี วงเงิน 562.5 ล้านบาท และ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก เป้าหมายให้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ รับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรแล้วเก็บ เป็นระยะเวลา 2–6 เดือน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% วงเงิน 510 ล้านบาท สามารถดำเนินการได้ทันที คาดว่าจากนี้ไปราคาข้าวจะค่อยๆ ขยับสูงขึ้น โดยโครงการดังกล่าวใช้คู่ขนานกับโครงการประกันรายได้เกษตรกร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง