ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอภูซาง จ.พะเยา ไม่ใช้งาน ตอนที่ 2

นายอำเภอภูซาง ชี้แจง โครงการนี้เทศบาลตำบลสบบง ทำเรื่องของบประมาณจากกรมการท่องเที่ยวกว่า 14 ล้านบาท ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา รองรับการเปิดด่านชายแดนถาวร โดยคณะรัฐมนตรีมีมติยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านฮวกให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเมื่อวันที่  31 กรกฎาคมปีที่แล้ว แต่ที่บ้านปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังเป็นด่านท้องถิ่นรอการยกฐานะ ขณะที่อาคารนี้สร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2558 ก็ยังไม่เคยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเลย เพราะติดปัญหาการส่งมอบทรัพย์สินให้ท้องถิ่น น่าสังเกตว่า หลังเป็นข่าวได้รับคำยืนยันจากนายอำเภอภูซางว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งมอบอาคารบริการนักท่องเที่ยวให้เทศบาลตำบลสบบงได้ในเดือนธันวาคมนี้ 

นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส  อดีตผู้ว่า สตง.ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนลงพื้นที่ร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7พร้อมตั้งข้อสังเกต ขณะเดียวกันกรณีนี้ยังได้รับความสนใจจาก ป.ป.ช.ภาค 5 ลงพื้นที่ขยายผลด้วย