เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : สนพ.ชูนโยบาย Energy For All ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

เช้านี้ที่หมอชิต - สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. จัดทำคลิป "สนพ. เราสร้างสรรค์...เพื่อทุกคน" ชุดที่ 2 เผยแพร่ภารกิจหลักในการบริหารจัดการนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อคนไทย แม้อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารก็สามารถเข้าถึงพลังงานได้ และมีใช้อย่างเท่าเทียมกัน

นับเป็นภารกิจหลักตามนโยบาย Energy For All เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน