ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย

เวลา 18.05 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งความมุ่งมั่นดำเนินงานของนักเรียน ทำให้ชมรมฯ มีความเข้มแข็ง และเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิก โดยยึดหลักการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน "ทัณโต เสฐโฐ มนุสเสสุ" ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกดีแล้ว ประเสริฐสุด

ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 จากการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทำให้สมาชิกมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีจิตอาสา โดยมีกิจกรรม เช่น ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล ทุกปี และปีนี้ได้เข้าร่วมการประกวด ทูบี นัมเบอร์วัน แดนเซอร์ไซส์ สำหรับศูนย์เพื่อนใจฯ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครฯ 22 คน ยึดหลักการทำงาน คือ ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง มีกิจกรรม เช่น บริการให้คำปรึกษา กิจกรรมพัฒนาอีคิว การร้องเพลง การเต้น และกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดเลย ซึ่งตลอด 17 ปี ได้ดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อดูแลบุตรหลาน และประชาชน ให้เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ทั้งสร้าง และพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง และยั่งยืน ปัจจุบัน มีสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน อายุระหว่าง 6-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 96.60 มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ สำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวม 604 ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน รวม 122 แห่ง 

โอกาสนี้ พระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตน และเป็นกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย และพระราชทานข้อคิดแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากโรงเรียนศรีสงครามวิทยา และโรงเรียนต่าง ๆ

จากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล ซึ่งจังหวัดเลย ได้พัฒนาสมาชิกสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล จนได้รับรางวัลระดับประเทศ นอกจากนี้ ยังมีผลการดำเนินงานประเภทจังหวัด และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานประกอบการดีเด่นระดับภาคด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด