ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : จังหวัดเชียงรายขึ้นทะเบียนเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน กลับไปติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะแม่ฟ้าของแผ่นดินจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มทำโครงการนี้ หลังเคยตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ สตง.ตั้งแต่ปี 2560

โครงการนี้เป็นแผนงานของเทศบาลนครเชียงราย ระยะแรกของบสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองผ่านจังหวัดเชียงราย โดยกรมโยธาธิการทำสัญญาจ้างเอกชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และสะพาน คสล.กว้าง 6 เมตร ข้ามแม่น้ำกกส่วนที่ไหลเข้าไปในเมืองเชียงราย เริ่มงาน 31 มีนาคม 2559 สิ้นสุดสัญญา 6 เมษายน 2561 ค่าจ้าง 65,700,000 บาท โครงการนี้จะใช้งานเป็นศูนย์กิจกรรมต่างๆ และเป็นที่ออกกำลังกาย

ส่วนระยะที่ 2 เทศบาลนครเชียงรายจะใช้งบกว่า 80 ล้านบาท ทำพิพิธภัณฑ์บนเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดินประดับด้วยประติมากรรมช้าง แต่โครงการนี้ต้องยุติสมัย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายปี 2560 หลังตรวจพบโครงการนี้ทำทั้งที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพิกถอนที่ราชพัสดุ 17 ไร่แปลงนี้แล้ว และข้อสังเกตผู้บริหารบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับกรมโยธาธิการ เป็นเครือญาติของนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังระบุว่า หลังจากกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยขึ้นทะเบียนที่ดินแปลงนี้ เป็นที่ น.ส.ล. หรือที่สาธารณประโยชน์ ในชื่อ "สวนสาธารณะแม่ฟ้าของแผ่นดิน" หากหน่วยงานใดจะขอใช้ต้องทำตามขั้นตอนกฎหมาย และได้รับความเห็นชอบจากชาวเชียงราย

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. เห็นว่าหลังจากยุติโครงการนี้แล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องคืนสภาพแม่น้ำกกให้กลับมาเหมือนเดิม

การได้ที่ดินแปลงนี้กลับมาเป็นที่สาธารณประโยชน์ให้คนไทยทุกคนมีสิทธิใช้ร่วมกัน จึงถือเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบที่ทุกฝ่ายร่วมมือกัน