ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น

เวลา 08.36 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 4 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โท และตรี จากสาขาต่าง ๆ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 5,066 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "บัณฑิตทั้งหลาย เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน คงจะได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งอาจจะมีพื้นฐานความคิดความเห็นที่แตกต่างกันออกไป ตามธรรมดาคนเราเมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็อาจจะเกิดปัญหาข้อขัดแย้งขึ้นได้ และถ้าต่างฝ่ายต่างยึดมั่นในความคิดของตน ปัญหาข้อขัดแย้งก็อาจลุกลามใหญ่โต กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จของงาน เมื่อทำงานร่วมกันทุกคนจึงควรพิจารณาให้ทราบชัดว่า แท้จริงความคิดความเห็นที่แตกต่างหลากหลายนั้น มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ทำความเข้าใจมุมมองต่าง ๆ อย่างรอบด้าน แล้วเลือกสรรวิธีการปฏิบัติงาน หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดร่วมกันได้ ข้อสำคัญอยู่ที่ว่า ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องรู้จักเปิดใจ ยอมรับฟังเหตุผลของกันและกัน โดยยึดถือเป้าหมายเดียวกันคือ ความสำเร็จของงาน ถ้าทำได้ดังนี้ นอกจากงานที่ทำจะดำเนินลุล่วงไปอย่างราบรื่น และสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว แต่ละคนยังจะได้พัฒนาตนเอง ทั้งในทางความรู้ ความคิด จิตใจ และสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสมัครสมานด้วย จึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกับทุกคนทุกฝ่าย สร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตน แก่งาน และแก่ชาติบ้านเมืองได้ ด้วยความรักสามัคคี"

เวลา 15.37 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562 เป็นวันแรก โดยปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 คน ในการนี้ พระราชทานรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ 2 รางวัล, รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน, รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น รวม 3 รางวัล พระราชทานทุนภูมิพลแก่นิสิตประจำปีการศึกษา 2562 รวม 33 คน และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โท และตรี รวม 2,345 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า “ความรู้ที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย กล่าวได้ประกอบกันขึ้นจาก 3 ส่วน ส่วนหนึ่งคือ ความรู้ที่ได้มาจากการถ่ายทอดโดยตรงของครูอาจารย์ผู้สอน ส่วนหนึ่งคือ ความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ไม่ว่าจะด้วยการอ่านตำรับตำรา การสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือการสังเกตศึกษาสิ่งรอบตัว อีกส่วนหนึ่ง คือ ความรู้ที่ได้มาจากการฝึกหัดปฏิบัติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้ที่ได้ปฏิบัติร่วมกัน ความรู้ทั้ง 3 ส่วนนี้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง ที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปจากบัณฑิตได้ เพียงแต่ทุกคนจะต้องถือเป็นหน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะต้องรักษาสิ่งที่มีอยู่ สร้างเสริมเพิ่มพูนให้มีมากขึ้น และนำไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้เจริญงอกงาม หากบัณฑิตตั้งใจพยายามปฏิบัติให้ได้ดังนี้ ความรู้ที่แต่ละคนอุตส่าห์สร้างสมอบรมมา ก็จะไม่เสื่อมไป และไม่สูญเปล่า มีแต่จะหนักแน่นขึ้น กว้างขวางเพิ่มพูนขึ้น และก่อประโยชน์อันแท้จริงและยั่งยืน ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และแก่ชาติบ้านเมือง”

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด