สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : สั่งสร้างแหล่งน้ำ แก้ภัยแล้งระยะยาว

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าฟื้นฟูแหล่งน้ำ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีการเพาะปลูก เช่น ปลูกผัก นาข้าว ผลไม้ และเพาะชำกล้าไม้ โดยพบว่าหลายพื้นที่ของโครงการประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ไม่มีน้ำในการเพาะปลูก ซึ่งจะมีผลต่องานด้านวิชาการ หรือการวิจัย

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารรับน้ำ โครงการระบบกระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแล้ว โดยเฉพาะการขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน ให้สามารถกักเก็บน้ำได้ มีการจัดสร้างระบบสูบน้ำกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ลงสู่แปลงสาธิต ติดตั้งหอถังสูง ให้มีแหล่งน้ำเพียงพอ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงด้วย