เช้าข่าว 7 สี

สืบสานวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์ จ.ราชบุรี

ชาวไทยเชื้อสายรวม 8 ชาติพันธุ์ ในจังหวัดราชบุรี ที่ประกอบไปด้วยชาวไทยพื้นถิ่น ไทยจีน ไท-ยวน ไทยทรงดำ ไทยเขมรลาวเดิม ไทยกะเหรี่ยง ไทยมอญ และไทยลาวเวียง ได้ร่วมกันแต่งชุดประจำถิ่น เดินขบวนสืบสานวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์ ที่มีการตกแต่งริ้วขบวนอย่างสวยงาม โดยเฉพาะริ้วขบวนชาติพันธุ์ไทยจีนที่หนุ่มสาวจะแต่งกายมาในชุดสีแดงมงคล ริ้วขบวนชาติพันธุ์ไทยมอญ ที่แต่งกายชุดพื้นถิ่นนั่งบนหลังเกวียนโบราณ ขบวนของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ที่นำการละเล่นของชาวกะเหรี่ยงมาร่วมในขบวนด้วย นอกจากนี้ยังมีริ้วขบวนของชาวไทยที่แต่งกายด้วยชุดประจำถิ่นจาก 10 อำเภอ กว่า 1,000 คน ร่วมในขบวนอย่างสวยงาม 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีนี้ ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรณรงค์ให้เครือข่ายวัฒนธรรมและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบทอดประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนด้วย 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การปักผ้ากะเหรี่ยง การร้อยมาลัย การทอผ้า การทำขนมแดกงาที่ต้องใช้ครกโบราณตำ และขนมพื้นบ้านอีกมากมาย