ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม

เวลา 19.27 น. วานนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ที่ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสร้างขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2555 บนที่ดินของแขวงการทางจังหวัดขอนแก่นที่ 1 และสำนักงานธนารักษ์ รวมทั้งได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มเติมจาก นายโสภณ เรืองกิตติกุล เพื่อรองรับการขยายงานบริการโลหิตแบบครบวงจร และเพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วย และมีคุณภาพปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่นฯ ประกอบด้วย อาคาร 4 หลัง ได้แก่ อาคารสำนักงาน สูง 3 ชั้น มีห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องรับบริจาคโลหิต จำนวน 12 เตียง ห้องเย็นเก็บรักษาโลหิต ห้องแช่แข็งพลาสมา ห้องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต และห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองโลหิต, อาคารหอพัก สูง 3 ชั้น มีห้องแช่แข็งพลาสมาสำหรับส่งให้ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ห้องเตรียมอุปกรณ์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่, อาคารซ่อมบำรุง สูง 2 ชั้น และอาคารกักกันขยะ ชั้นเดียว ทั้งนี้เพื่อขยายศักยภาพงานบริการโลหิตแบบครบวงจร ในการรับบริจาคโลหิตในสถานที่ และออกหน่วยรับบริจาคโลหิต, การตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT คือ การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซี และเอชไอวี, การเตรียมส่วนประกอบโลหิต การควบคุมคุณภาพโลหิตและส่วนประกอบโลหิตให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ทั้งในสถานการณ์ปกติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเมื่อมีภัยพิบัติได้ทันท่วงที

เวลา 08.29 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562 เป็นวันที่ 2 มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 7,011 คน

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีหน่วยงานในระบบราชการระดับคณะ หรือเทียบเท่าคณะ รวม 9 หน่วยงาน ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยี, สำนักคอมพิวเตอร์, สำนักวิทยบริการ, สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช, สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน, และสำนักงานอธิการบดี ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยระดับคณะหรือเทียบเท่า 18 หน่วยงาน ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์, คณะการบัญชีและการจัดการ, คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะวิทยาการสารสนเทศ, บัณฑิตวิทยาลัย, คณะสาธารณสุขศาสตร์, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง, คณะแพทยศาสตร์, คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, สำนักศึกษาทั่วไป, คณะวัฒนธรรมศาสตร์, และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม, และฝ่ายมัธยม และมีหน่วยกิจการเสริมศึกษาอีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, และสำนักบริการวิชาการ นอกจากนี้ ยังขยายโอกาสทางการศึกษาโดยจัดโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุดรธานี

เวลา 16.48 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทรงเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทรงเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ซึ่งอนุสาวรีย์ฯ สร้างขึ้น มีขนาดสูง 2 เมตร สวมใส่ครุยอาจารย์โรงเรียนมหาดเล็ก มือซ้ายถือหนังสือสมบัติผู้ดี ที่ฐานอนุสาวรีย์สลักคำสอนที่ว่า “จงเล่าเรียนให้มีความเจริญ” เพื่อระลึกถึงเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้มีอุปการคุณด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นผู้วางรากฐานการศึกษาไทย และวางรากฐานการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการก่อตั้งสามัคคยาจารย์สมาคม หรือคุรุสภา ในปัจจุบัน

ส่วนอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างขึ้นเป็นอาคารสูง 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ออกแบบให้มีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ผสมโคโลเนียล ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องฝึกอบรม, ห้องประชุม, ห้องไอคลาส, ห้องพักผู้เชี่ยวชาญรับเชิญอาเซียน และห้องสำนักงาน เพื่อให้เป็นหน่วยงานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการทำการวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในประเทศและประเทศกลุ่มอาเซียน ผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งเพื่อบูรณาการความต้องการด้านการพัฒนาวิชาชีพครูของประเทศไทยจากทุกภูมิภาค เชื่องโยงกับทิศทางและความต้องการของกลุ่มประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด