ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” ซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยจะดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ มีการจัดทำผังแม่บทที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะ รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาเชิงกายภาพ และตัวอย่างพื้นที่อยู่ดีมีสุขของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ในปี 2562-2564

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด