สนามข่าว 7 สี

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำรัสเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระดำรัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

พระดำรัส มีใจความว่า คนไทย อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงควรที่จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และบำเพ็ญคุณงามความดี อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อของแผ่นดิน  

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงยกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องคุณธรรม ไมตรี ความมีเมตตาหวังดีในกันและกัน จะอุปถัมภ์และผูกพันคนไทยให้รวมกันเป็นเอกภาพ ธำรงรักษาชาติบ้านเมืองให้มั่นคง  

และเนื่องในวันชาติไทย สมเด็จพระสังฆราช ทรงเชิญชวนคนไทย เจริญเมตตาจิตต่อกันด้วยความจริงใจ สนองพระปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับขอให้คนไทยคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกัน เจรจากันด้วยเหตุผลและความเข้าอกเข้าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า "โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา" เมตตาธรรมค้ำจุนโลก เป็นสัจจะวาจา